Trasevalg er en omfattende prosess

Trasevalget for kryssing av Romsdalsfjorden har vært gjenstand for en lang prosess der ulike traseer og tekniske løsninger er vurdert. Dette endte med at Regjeringen i 2014 besluttet at veien skal gå i tunnel fra Vik i Vestnes kommune til Nautneset i Midsund kommune, samt hengebro over Julsundet til Julbøen i Molde kommune. Dette er Møreaksen og blir første del av ny E39 mellom Ålesund og Molde der det også planlegges ny vei både nord og sør for fjordkryssingen.

Samling av trafikk gir stor nytte

Ser vi på trafikktall for E39, ser vi at mesteparten av trafikken er lokal og regional. Det er forholdsvis lite trafikk som skal langt av sted. E39 har mange steder en viktig funksjon som innfartsvei mot byene. Slik er det for eksempel i Kristiansand, Stavanger og Bergen. I Molde fungerer E39 i dag som innfartsvei fra øst. Ny E39 som planlegges forbi Molde vil fungere som innfartsvei både fra øst og vest.

Der E39 benyttes som innfartsvei mot byene samtidig som veien også betjener gjennomgangstrafikken, vil ofte nytten for samfunnet bli størst. Grunnen til det er at trafikkgrunnlaget på den måten blir stort. 
 

Tunneler har mange fordeler

Der veien bygges i tett befolkede områder er det viktig å finne løsninger som i minst mulig grad gir negative virkninger for omgivelsene. Det er ikke ønskelig med stor trafikk i bygatene. Både støy og lokal forurensning må holdes nede på akseptable nivåer. Dette gjøres mest effektivt ved å legge veien i tunnel. Derfor er det aktuelt å legge veien i tunnel forbi Molde sentrum. En annen fordel med tunnel, er at inne i fjellet er det få begrensninger på hvordan veien kan utformes. Det kan lages forholdsvis lange rette strekninger slik at reisetiden blir lavere enn ved vei i dagen. Tunnel både forbi Molde sentrum og i selve fjordkryssingen bidrar derfor i stor grad til å gi en effektiv vei med kort reisetid mellom Ålesund og Molde. I tillegg så sparer tunneler naturen for store inngrep.
 

Reisetid er viktig

Kortest reisetid mellom Ålesund og Molde er en sentral grunn til trasevalget. Med en reisetid på under en time når hele strekningen står ferdig, blir det mulig å dagpendle mellom de to byene. Dette vil gi stor nytte for mange mennesker. For den enkelte vil det gi bedre muligheter til både arbeid og til å benytte seg av tilbudene som ligger i og rundt byene. 


Næringsklynger gir vekst og utvikling

Store deler av næringslivet i Møre og Romsdal er lokalisert i området rundt Molde og Ålesund samt mellom de to byene. Det samme gjelder høyskoler, sykehus og offentlig administrasjon. Mye eksportrettet industri, særlig tilknyttet de maritime næringene, ligger i området. Gjennom den nye veien blir industrien i Midsund og Aukra knyttet nært opp mot både Molde og Ålesund. Det samme gjelder for næringslivet i Vestnes, Skodje og i resten av området rundt.

For å være konkurransedyktig, er det svært viktig for denne industrien å ha effektiv forbindelse og tilgang til kunder, leverandører og arbeidskraft. Da vil bedriftene gjensidig styrke hverandre og gi grunnlag for videre vekst. Dette vil skape og trygge arbeidsplasser både i næringslivet og i offentlig sektor. Effektiv kommunikasjon gir på den måten grunnlag for et styrket næringsliv som hele samfunnet rundt får nytte av. Ny E39 vil gå rett gjennom den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal og vil gi et viktig bidrag til å styrke den. Det bidrar til å styrke hele regionen.
 

Til sammen blir nytten stor

Den valgte veitraseen mellom Ålesund og Molde har altså mange fordeler som til sammen gir stor nytte. Viktige punkter er kort reisetid mellom byene, stort trafikkgrunnlag ved å samle trafikken og ikke minst styrking av den maritime næringsklyngen. Dette gir et godt grunnlag for styrking av hele regionen. Dette vil bli ytterligere forsterket når Hafast gjør det mulig å reise fergefritt langs E39 fra Ålesund til Søre-Sunnmøre. Hafast ligger også inne i Nasjonal Transportplan som neste prosjekt etter Møreaksen.