Veistandard har stor betydning for trafikksikkerheten. Spesielt der trafikken er stor, vil bedring i veistandard og sikkerhetstiltak redusere ulykkesrisikoen.
 

E39 på strekningen mellom Molde og Ålesund har hatt stor trafikkøkning de siste årene. Veistrekningen er ulykkeutsatt og veien er for smal til at det er mulig å sette opp midtdeler uten at dette skaper problemer for fremkommeligheten. På veien mellom Ålesund og Molde har det skjedd mange alvorlige ulykker.

Med ny vei mellom Ålesund og Molde vil virkeligheten bli en helt annen. Det planlegges firefeltsvei på hele strekningen der kryssingen av Romsdalsfjorden er første byggetrinn. Når hele strekningen står ferdig vil veien ha en standard som tilsier vesentlig færre trafikkskader enn i dag. Dette gjelder selv om fartsgrensen blir 110 km/t og trafikken øker i forhold til i dag.

Det finnes godt erfaringsgrunnlag fra andre deler av landet som viser effekten på trafikksikkerhet av ny motorvei. E18 gjennom Vestfold og E6 gjennom Østfold var tidligere blant de aller mest ulykkeutsatte veistrekningene i Norge med mange dødsulykker. Det er nå rundt ti år siden firefelts motorvei ble åpnet på disse strekningene. Effekten har blitt at dødsulykker har forsvunnet nesten helt. Denne effekten får vi både ved vei i dagen og i tunneler der det bygges firefeltsvei.

Det er all grunn til å tro at bygging av firefeltsvei vil sterkt redusere de alvorlige ulykkene på veien mellom Molde og Ålesund. Alvorlige trafikkulykker er en tragedie for de involverte og deres pårørende. Trafikkulykker påfører i tillegg samfunnet store kostnader. Redusert ulykkesrisiko er derfor en svært god grunn til å bygge ny vei.