Ny vei mellom Ålesund og Molde skal ivareta miljøet for fremtiden. Det er samtidig viktig at negative konsekvenser i størst mulig grad begrenses.

 

Dette er et viktig hensyn allerede i starten av planleggingen og gjennom hele prosjektet. Miljøvirkninger både i anleggsfasen og etter at veien står ferdig blir grundig vurdert og er en sentral del av planarbeidet.

En vei vil ha konsekvenser for utslipp, plante- og dyreliv, støy, bomiljø, kulturminner og landskapsbildet. Ulike løsninger vil ha ulik påvirkning. Allerede i konseptvalgfasen vil derfor miljøvirkninger tillegges stor vekt. Miljøvirkninger kan føre til at alternativer legges bort på et tidlig stadium.
 

Slik begrenses naturinngrepene

Tunnel, bro og vei i dagen vil ha ulike påvirkninger på omgivelsene. Tunnel er en løsning som gir små inngrep i naturen sammenlignet med vei i dagen. Derfor velges tunnel ofte for å skåne naturen fra inngrep. Også i tettbygde områder er tunnel en god løsning. Da vil bomiljøer skånes for støy, lokale utslipp og ulempene trafikken påfører de nære omgivelsene. Dette er en viktig grunn til at veien forbi Molde sentrum planlegges lagt i tunnel. For selve fjordkryssingen vil Tautratunnelen føre til at naturinngrepene på denne delen blir forholdsvis små.

Broer kan være store konstruksjoner som er godt synlige også på lang avstand. Estetiske hensyn blir derfor tillagt stor vekt ved utformingen. For Julsundbua nedlegges et betydelig arbeid i dette. Fysisk utforming, fargevalg og lyssetting er viktige faktorer her.

Vei i dagen vil ofte gi store inngrep i landskapet, spesielt i bratt terreng. Der vei i dagen blir valgt, legges det betydelig arbeid ned i å tilpasse veien i terrenget. Store skjemmende fjellskjæringer forsøker man å unngå der det er mulig.
 

Jevn fart gir lavt drivstofforbruk

Når veistandarden blir bedre, blir det mulig å holde jevnere fart. Det vil bli lite svinger og kryss på den nye veien. Jevn fart bidrar til lavere drivstofforbruk og dermed lavere utslipp. På dagens vei er det mange bakker. På den nye veien vil sannsynligvis de store høydeforskjellene forsvinne, noe som også vil bidra positivt til drivstofforbruk. 

Tautratunnelen vil gi betydelige høydeforskjeller og bidra til økt drivstofforbruk, men dette vil i stor grad kompenseres ved at veien blir rettere og med mindre bakker på resten av strekningen mellom Molde og Ålesund.
 

Ny kjøretøyteknologi

Kjøretøyteknologien er i rivende utvikling der ny teknologi bidrar til stadig lavere utslipp. I fremtiden vil nullutslippskjøretøyer bli dominerende. Norge er allerede et foregangsland for elektriske biler. Nullutslippsbiler og hybridbiler står nå for en stor del av nybilsalget. Dette gir allerede vesentlig lavere utslipp for nye kjøretøy. Mange biler er i dag utstyrt med forholdsvis store batterier som blir ladet under bremsing og dermed bidrar til lavere drivstofforbruk. Dermed kan noe energi gjenvinnes ved kjøring gjennom for eksempel Tautratunnelen.

For små kjøretøy som ikke skal kjøre veldig langt fungerer batteridrift godt. For større kjøretøy er batteriene per i dag for tunge å dra på. Her kan hydrogen bli en løsning som vil komme fremover. Om noen år kan nullutslippskjøretøyer bli dominerende. Utviklingen går raskt og her vil mye ha skjedd allerede før den nye veien som krysser Romsdalsfjorden åpnes.