Samfunnet kan tjene milliarder på ny vei mellom Ålesund og Molde. Samtidig vil den gi økt vekst og flere arbeidsplasser.

Det er krevende å beregne hvor lønnsom en ny vei vil bli for samfunnet. Det er mange elementer og forhold som vil inngå i beregningene. Noen elementer kan prissettes, mens andre ikke kan det.

Forutsetningene som legges til grunn vil avgjøre hva resultatet blir. Kritiske forutsetninger vil bl.a. være fremtidig trafikkutvikling, investerings- og vedlikeholdskostnader for veien.

Indirekte effekter av ny vei er vanskelig å fange opp i tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser. For ny vei mellom Ålesund og Molde vil det oppstå betydelig verdi av at arbeidsmarkedet og næringslivet mellom de to byene knyttes sammen. Dette vil bidra til å styrke trafikkgrunnlaget på veien, men det vil også gi nytte utover den rene trafikantnytten. Effekter som vekst for næringslivet samt tryggere og flere arbeidsplasser vil gi større befolkningsgrunnlag i området fremover. Det vil igjen gi vekst i blant annet handelsnæring, helse- og skolevesen med mer.

Ny effektiv samferdselsløsning gir altså betydelige positive ringvirkninger som ikke fanges opp av tradisjonelle analyser. På bakgrunn av dette har en rekke fagmiljøer gjort beregninger som viser at den nye veien som planlegges mellom Ålesund og Molde vil gi god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.