Ny E39 skaper økonomisk vekst og gir stor nytteverdi for Nordvestlandet og Norge.

 

Trafikantnytte

Trafikantnytten er den direkte nytten trafikantene får gjennom å bruke veien. Redusert reisetid er en viktig del av trafikantnytten. Kortere reisetid gir mulighet til å bruke tiden på andre ting. Det har verdi for den enkelte. For næringslivet vil kortere reisetid bety reduserte transportkostnader. En fergefri vei vil bety en stor endring – en "game changer" for utvikling av regionen.  At man kan reise når man vil og når man trenger det, hele døgnet, vil i tillegg medføre at flere enn før finner det attraktivt å bruke veien.

Reduserte ulykkeskostnader

Alvorlige trafikkulykker er tragisk for de som rammes og deres pårørende. Lidelsene kan det ikke settes noen pris på. I tillegg gir trafikkulykker store økonomiske kostnader for samfunnet. Veistandarden har stor betydning for hvor ulykkeutsatt en vei er. Spesielt når trafikken er stor, øker faren for ulykker. På noen av de mest ulykkeutsatte veiene i Norge er det de siste årene bygd firefelts vei med midtdeler. Resultatet har blitt at de alvorlige ulykkene har forsvunnet nesten helt. Det har skjedd til tross for at fartsgrensen har blitt satt betydelig opp på den nye veien og til tross for at trafikken har økt til dels betydelig.
 

Økt verdiskaping

Dette er den delen av nytten det er vanskeligst å måle. Verdier skapes ved at mennesker kommer sammen. Til det kreves effektiv kommunikasjon. Bedrifter må få tak i kvalifisert arbeidskraft for å være konkurransedyktige. Produktene må transporteres til kundene på en effektiv måte. Ny vei med kortere reisetid gjør dette lettere. I neste omgang medfører dette etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Dermed oppstår vekst i regionen, tryggere arbeidsplasser og flere muligheter for den enkelte.